Deklaracja dostępności

Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej hospicjumbielsko.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty PDF opublikowane na stronie nie spełniają wszystkich warunków dostępności
  • nie wszystkie zdjęcia w aktualnościach posiadają teksty alternatywne oraz może występować w nich niespójna kolejność nagłówków

powody wyłączeń: Aktualności oraz pliki PDF częściowo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności tych strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzoneej przez podmiot publiczny a także narzędzi:

  • Tingtun Checker (Wynik: Brak ograniczeń, 100/100 punktów)
    Wynik badania Tingtun Checker: Brak błędów

  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (Wynik: Brak błędów)
    Wynik badania WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: Brak błędów
  • Czytnik ekranu NVDA (narzędzie poprawnie czyta stronę, nawigacja jest intuicyjna, nie istnieją pułapki klawiaturowe)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Szpilka, stowarzyszeniehospicyjne@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 570 148 948. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki